construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Monitoring inwestycji

Kompleksowy monitoring inwestycji jest usługą mającą na celu zapewnienie jej prawidłowej i terminowej realizacji. Monitoring inwestycji składa się z kilku etapów w trakcie trwania których wykonywane są różne czynności zabezpieczające prawidłowość wykonywanych prac oraz ich zgodność z przedstawioną dokumentacją.

Pierwszy etap monitoringu inwestycji ma miejsce jeszcze przed przystąpieniem do prac właściwych i składa się ze szczegółowej weryfikacji przygotowanej dokumentacji zarówno od strony prawnej jak i weryfikacja prawidłowości dokumentów technicznych, geologicznych i środowiskowych. Ponadto sprawdzane są założenia techniczne i ekonomiczne, jak i harmonogram oraz budżet planowanej inwestycji.

Kolejnym etapem jest właściwa realizacja inwestycji. Na tym etapie w ramach monitoringu inwestycji regularnie weryfikowane są wykonywane roboty. Ponadto osoba monitorująca wchodzi w skład ekipy odbierającej kolejny etap prac, jak również przeprowadzane są kontrole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Trzecim i ostatnim etapem zarówno realizacji inwestycji jak i jej monitoringu jest etap końcowego odbioru obiektu i jego dopuszczania do użytkowania. Jest to niezwykle istotny etap, w trakcie którego sporządzana jest szczegółowa lista ewentualnych usterek, które należy poprawić przed ostatecznym, formalnym zakończeniem inwestycji. Ponadto dokonywane są ostateczne odbiory wszystkich pozostałych systemów.

W razie wykrycia nieprawidłowości na każdym z powyższych etapów monitoringu inwestycji podejmowane są odpowiednie kroki w celu ich jak najszybszego wyeliminowania.