construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Nadzór inwestycyjny

Każdy inwestor jest świadomy, jak istotne znaczenie dla realizacji inwestycji ma zgodne z projektem wykonanie. Często to właśnie oni sami decydują się na skorzystanie z nadzoru inwestorskiego, kontrolującego wszystkie elementy wykonywanych prac. Częstą jest jednak sytuacja, kiedy nadzór inwestorski zostaje odgórnie narzucony inwestorowi przez odpowiednie przepisy czy organy. Najczęściej takie działanie jest związane z potencjalnym zagrożeniem realizowanej inwestycji dla środowiska naturalnego. W takiej sytuacji nadzór inwestorski jest w dużej mierze skoncentrowany właśnie na tym aspekcie prac. Oczywiście ochrona środowiska naturalnego nie jest jedynym przypadkiem, gdy nadzór inwestycyjny jest obowiązujący oraz regulowany odpowiednimi przepisami. Inne przypadki to między innymi:

  • wysoki stopień skomplikowania projektu,
  • budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych,
  • budowa obiektów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej większych bądź równych 2500m3,
  • budynki posiadające pomieszczenia zagrożone wybuchem,
  • budynki związane z obiektami sieci gazowych,
  • wały ziemne, budowle mostowe, oczyszczalnie ścieków itp.

Wśród obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego konieczne jest wyróżnienie kilku elementów. Przede wszystkim został on oddelegowany do reprezentowania inwestora na budowie poprzez weryfikowanie zgodności prac z przedstawionym projektem, odpowiednimi przepisami i normami oraz pozwoleniem na budowę. Ponadto do jego zadań należy odbiór kolejnych etapów prac, weryfikacja rzeczywistego postępu robót, ale także nadzór inwestycyjny dotyczący kontroli prawidłowości rozliczeń budowy.