construction management | monitoring inwestycji | nadzór inwestycyjny | przeglądy okresowe budynków | wycena majątku | wycena nieruchomości | procesy inwestycyjne | ekspertyza techniczna budynków

Wycena majątku

Wycena majątku polega na szczegółowym i precyzyjnym określeniu realnej wartości majątku z uwzględnieniem wartości księgowej, rynkowej oraz likwidacyjnej. Celem takiej wyceny jest określenie takiej wartości, która jest najlepszym odpowiednikiem kwoty, jaką rynek jest w stanie przyjąć.

Wyróżniamy trzy elementy wyceny majątku, a mianowicie są to wartości: księgowa, rynkowa oraz likwidacyjna.

Wartość księgowa majątku charakteryzuje się tym, iż jest ona określana na bazie aktualnych wartości aktywów i pasywów wycenianego majątku.

Jednym z najważniejszych elementów, a jednocześnie wymagającym największego nakładu pracy jest określenie wartości rynkowej. Ustala się ją na podstawie porównania ze sprzedawanymi obecnie na rynku majątkami porównywalnymi do wycenianego. Dysponując odpowiednią ilością adekwatnych danych można dosyć precyzyjnie określić tą wartość. Nie należy jednak zapominać o tak zwanej reputacji firmy, która wskazywać może potencjalne przychody firmy. Wartość ta jest niematerialna i obliczana jest na podstawie między innymi lojalności klientów firmy.

Ostatnim elementem jest wartość tak zwana likwidacyjna. Jest to drobiazgowa wycena wszystkich aktywów danej firmy pomniejszona o koszty związane z ich sprzedażą oraz innymi kosztami likwidacyjnymi.

Kompleksowa wycena majątku zawiera wszystkie te elementy i pozwala ustalić wartość wycenianego majątku jak najbardziej zbliżoną do realnej. Jedynie osoby posiadające obszerną wiedzę zarówno z zakresu rachunkowości jak i realiów rynkowych są w stanie rzetelnie i precyzyjnie ustalić rzeczywistą wartość wycenianego majątku.